Reklamuj się
Dodaj bezpłatnie swoją firmę do naszej bazy danych.

Regulamin

 

REGULAMIN WORTALU BUD-REGIO.PL

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Wortalu internetowego zamieszczonego pod adresem: www.bud-regio.pl , zwanego dalej Wortalem.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Wortalu oraz jego Administratora.

3. Korzystanie z Wortalu jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Korzystanie z Wortalu możliwe jest wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownicy/Goście, którzy nie zapoznali się z Regulaminem oraz Użytkownicy/Goście, którzy go nie akceptują, nie mogą korzystać z Wortalu.

5. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie, również przed zarejestrowaniem, pod adresem www.bud-regio.pl/regulamin.

6. Z Wortalu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych praw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2

Podstawowe definicje

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej wolny zawód, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi. (za ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną);

Wortal – zbiór stron umieszczonych pod wspólnym adresem internetowym: www.bud-regio.pl. Słowo Wortal może być zamienione w niektórych treściach na słowo Portal, które w języku polskim ma znaczenie szersze i jest bardziej rozpowszechnione.

Rejestracja - działanie polegające na wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz przeprowadzenie procedury uwierzytelniającej przez przyszłego Użytkownika Wortalu.

Logowanie – działanie polegające na wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza logowania z użyciem Login’u  oraz Hasła .

Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z Konta w Wortalu, które służy także (wraz z Hasłem) zabezpieczeniu dostępu do Konta Użytkownika. W Wortalu Login jest unikalnym adresem e-mail, podanym podczas procesu rejestracji.

Hasło – unikalny ciąg dozwolonych znaków, służący Rejestracji/Logowaniu oraz zabezpieczaniu dostępu do Konta, niewidoczne dla innych Użytkowników Wortalu.

Nazwa wyświetlana – nazwa/pseudonim pod którym Użytkownik będzie widoczny w Wortalu dla innych Użytkowników. Nazwa wyświetlana nie może naruszać cudzych praw.

Zdjęcie profilowe – zdjęcie/grafika ułatwiająca identyfikację Użytkownika. Zdjęcie profilowe nie może naruszać cudzych praw.

Logo - zdjęcie/grafika ułatwiająca identyfikację Użytkownika, w założeniu grafika przedstawiająca logo. Logo nie może naruszać cudzych praw.

Użytkownik – (w znaczeniu Użytkownika zarejestrowanego) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, która dokonała Rejestracji i uzyskała indywidualne Konto, uprawniające do pełnego korzystania z Wortalu.

Gość – Użytkownik niezalogowany lub nie posiadający Konta w Wortalu (niezarejestrowany), nieposiadający dostępu do limitowanych treści i korzystający z Wortalu w ograniczonym zakresie.

Konto/Profil - istniejący w Bazie danych Wortalu zapis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem zarejestrowanym Wortalu, umożliwiający korzystanie z Wortalu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Administrator – osoba zajmująca się nadzorowaniem funkcjonowania Wortalu od strony technicznej i informatycznej oraz odpowiedzialna za kontakt z Użytkownikiem/Gościem.

Komentarze/Opinie – umieszczane w Wortalu osobiste opinie Użytkowników odnoszące się do prezentowanych materiałów.

Dane – wszelkie informacje zamieszczane na stronach Wortalu bezpośrednio lub pośrednio (przesłane do Administratora celem potencjalnej publikacji) przez Użytkownika/Gościa  w formie: tekstu, zdjęć , grafiki i filmów wideo oraz innych zaakceptowanych przez Administratora.

Partner – oznacza osobę lub podmiot współpracujący z Wortalem.

Mailing/Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika listu elektronicznego zawierającego informacje, w tym handlowe.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, przy czym jego zapisy obowiązują zarówno Użytkowników jak i Gości.

Tablica – moduł umożliwiający świadczenie usług społecznościowych pomiędzy Użytkownikami Wortalu.

Artykuł – pisemna wersja wypowiedzi autora (Użytkownika, Partnera, Administratora), mogąca zawierać Dane pomocnicze.

Redakcja – zespół osób wspierający merytorycznie Administratora Wortalu.

Fotoreporter – członek Redakcji odpowiedzialny za wykonywanie i obróbkę zdjęć.

Galeria – zespół zdjęć o zbliżonej tematyce.

Link – (inaczej hiperłącze) element nawigacyjny ułatwiający przemieszczanie się pomiędzy dokumentami, bądź różnymi miejscami w sieci Internet (odsyłacz do innego pliku, miejsca).

Baza danych - zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami.

§3

Przedmiot działalności

1. Wortal bud-regio.pl jest budowlanym portalem branżowym, którego główną tematyką jest budownictwo mieszkaniowe, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa jednorodzinnego, we wszystkich fazach życia obiektu.

2. Wortal stanowi interaktywną platformę internetową wymiany informacji pomiędzy Użytkownikami, na której dostępne są następujące usługi:

usługi społecznościowe – bezpłatne usługi zapewniające Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, publikowanie informacji i Danych, Komentarzy/Opinii, korzystanie z serwisów informacyjnych, korzystanie z wewnętrznej poczty elektronicznej;

usługi informacyjne – bezpłatne usługi zapewniające Użytkownikom i Gościom dostęp do wielokrotnego odtworzenia materiału tekstowego, wideo oraz do transmisji obrazu i/lub dźwięku na indywidualne żądanie Użytkownika/Gościa w taki sposób, aby Użytkownik/Gość miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Wortalu;

usługi reklamowe – bezpłatne usługi polegające na emisji produktów reklamowych w Wortalu i poza nim.

3. Wortal bud-regio.pl jest przedsięwzięciem non-profit.

§4

Warunki  świadczenia usług

1. Usługi oferowane w Wortalu mogą być świadczone, gdy Użytkownik /Gość posiada:

a. prawidłowo skonfigurowane połączenie z siecią Internet;

b. urządzenie i oprogramowanie zdolne do komunikacji z Wortalem poprzez sieć Internet (komputer, laptop, smartphone lub tablet z przeglądarką internetową i programem do obsługi poczty elektronicznej);

c. aktywną obsługę plików cookies i JavaScript.

Zaleca się stosowanie urządzeń i programów jak najnowszych.

Administrator informuje, że mogą nastąpić krótkotrwałe przerwy w świadczeniu usług, spowodowane brakiem dostępu do sieci Internet (niezależne od Administratora) oraz spowodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub technicznych. W przypadku przerw w możliwości dostępu, trwających dłużej z powodu awarii, Administrator dołoży wszelkich starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie. Za przerwy w dostarczaniu usług nie przysługuje żadne odszkodowanie.

2. Za moment rozpoczęcia świadczenia usług informacyjnych uznaje się moment wejścia na strony Wortalu, a za moment zakończenia świadczenia usług informacyjnych moment opuszczenia stron Wortalu. Dostęp do usług społecznościowych i reklamowych Wortalu możliwy jest dopiero po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Wortalu. Procedura zarejestrowania i wyrejestrowania w Wortalu jest uznawana za początek i koniec świadczenia usług społecznościowych i reklamowych. Usługi w Wortalu są świadczone bezpłatnie. Użytkownik może w każdej chwili , zarejestrować się i wyrejestrować jak i zalogować i wylogować z Wortalu.

3. Reklamacje dotyczące świadczonych poprzez Wortal usług kierować należy droga elektroniczną na adres  kontakt@bud-regio.pl w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, opis zdarzenia oraz opis oczekiwanych żądań. Administrator Wortalu rozpatrzy reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Decyzja Administratora Wortalu jest ostateczna.

§5

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność stron

I. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Administratora

1.  Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonej przez Użytkownika bądź do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika w przypadku :

a. nieprzestrzegania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu oraz zaleceń Administratora;

b. nieprzestrzegania przez niego przepisów prawa obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c. umieszczania przez niego treści o charakterze reklamowym i handlowym bez zgody Administratora;

d. umieszczania przez niego treści nieobyczajnych, nieetycznych i obraźliwych;

e. umieszczania przez niego treści nie związanych z tematyką Wortalu;

f.  umieszczania przez niego Danych do których nie ma praw oraz godzących w cudze prawa lub dobra osobiste;

f. gdy podane przez niego informacje będą zmanipulowane bądź nieprawdziwe.

2. Administrator będzie się starał nie ingerować w informacje i Dane publikowane bądź nadsyłane do Redakcji przez Użytkowników, jednak zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Wortalu, a także do dokonywania w nim zmian i modyfikacji.

3. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę na wykorzystanie zamieszczonych przez Użytkownika Danych przez Administratora, w formie wybranej przez Administratora, do promocji Wortalu i propagacji informacji, również w innych kanałach informacyjnych.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik nie jest aktywny przez okres 6 miesięcy.

5. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ochrony niepublicznych/poufnych danych Użytkowników oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Wortalu.

6. Administrator nie odpowiada za utratę Danych umieszczonych przez Użytkownika, szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z Wortalu przez Użytkownika, nielegalnego i niedozwolonego korzystania z Wortalu przez innego Użytkownika lub osoby trzecie oraz wszelkich zdarzeń niezależnych od Administratora.

II. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo umieszczać na Wortalu treści (Dane, Opinie, Komentarze, etc.) w udostępnionym mu zakresie, jak również przesyłać je drogą elektroniczną do Administratora oraz innych Użytkowników.

2. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora Wortalu z prośbą o korektę lub usunięcie treści przez niego udostępnionych, bądź jego dotyczących.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści, które opublikował lub przesłał do Administratora celem publikacji. W przypadku jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Administratora/Właściciela Wortalu, powstałych w związku z nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu i przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Użytkownik zobowiązuje się  do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym sądowych, zapewniających ochronę Administratorowi/Właścicielowi Wortalu.

4. Użytkownik ma prawo do edycji i usunięcia swojego Konta, przy czym proces całkowitego usunięcia Konta obarczony jest techniczną zwłoką czasową.

5. Użytkownikowi nie przysługują odszkodowania za przerwy w świadczeniu usług Wortalu.

6. Użytkownik ma zakaz publikowania i nadsyłania treści do publikacji, które są :

a. niezgodne z Regulaminem;

b. niezgodne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

c. są nieobyczajne, nieetyczne bądź obraźliwe;

d. naruszają prawa osób trzecich w tym ich dobra osobiste;

e. zawierających wulgaryzmy, pornografię lub przemoc;

f. nawołujących do nienawiści, dyskryminujących lub propagujących rasizm;

g. nie związanych z tematyką Wortalu , o której mowa w paragrafie 3;

h. o charakterze reklamowym lub handlowym bez zgody Administratora, w tym :

- Link’ów (odnośników) oraz adresów stron internetowych jak i mailowych;

- reklam tekstowych jak i graficznych;

- Informacji handlowych.

7. Zabrania się podawania przez Użytkowników danych osób trzecich jak również publikowania ich wizerunku bez ich zgody.

8. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Wortalu jak również przesyłania do Administratora Danych, do których nie dysponuje się prawami autorskimi lub nie posiada się zgody autora na ich publikację.

9. Prawa autorskie Danych opublikowanych bądź przesłanych Administratorowi przez Użytkownika pozostają przy Użytkowniku, który je opublikował/przesłał, mogą one jednak być wykorzystane przez Administratora na potrzeby Wortalu oraz innych Użytkowników celem propagacji informacji i wiedzy o Wortalu.

10. Zabrania się Użytkownikowi korzystania z Danych umieszczonych w Wortalu w celach zarobkowych bez zgody Administratora Wortalu.

11. Użytkownik ma prawo do udostępniania treści publikowanych w Wortalu , niezarobkowo, celem propagacji informacji i wiedzy o Wortalu.

12. Użytkownik może korzystać z Danych Wortalu w celach osobistych, jednak nie może dopuszczać się ich modyfikacji i przeróbek celem publikacji/rozpowszechniania, szczególnie  w kontekście sytuacji politycznej, gospodarczej lub religijnej, jak i w innych kontekstach, które mogłyby godzić w dobre imię marki bud-regio.pl.

13. Użytkownik ma obowiązek podawania wyłącznie prawdziwych danych dotyczących jego samego jak i towarów i usług przez niego/jego firmę oferowanych. Za aktualizację danych odpowiada Użytkownik.

14. Zabrania się udostępniania Konta osobom trzecim, w szczególności poprzez podanie Login’u i Hasła. Zabronione jest korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.

15. Zabronione jest korzystanie z Wortalu w taki sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług, a w szczególności do generowania nadmiernych jego obciążeń albo utrudniania korzystania z Wortalu innym jego Użytkownikom.

16. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Administratora podanych przez niego Danych.

17. Użytkownik ma prawo do posiadania i użytkowania tylko jednego Konta.

18. Użytkownikowi nie przysługuje zapłata za informacje i Dane , zarówno opublikowane jak i przesłane do Redakcji Wortalu.

§6

Polityka prywatności

I. Pliki cookies

1. Wortal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Wortalu i przeznaczone są do korzystania z Wortalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Wortalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Wortalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Wortalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c. utrzymanie sesji Użytkownika Wortalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Wortalu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;

4. W ramach Wortalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Wortalu stosowane mogą być następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Wortalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Wortalu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Wortalu;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Wortalu;

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Wortalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Wortalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Administrator Wortalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Wortalu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Wortalu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem Wortalu Partnerów.

9.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

II. Dane osobowe, kontaktowe i  rejestrowe oraz Newsletter i Mailing

Wortal bud-regio.pl szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie, stąd wprowadzone systemy rejestracji i logowania. Użytkownik, po zarejestrowaniu się, uzyskuje dostęp do wielu użyteczności Wortalu np. Tablicy oraz dodatkowych funkcjonalności np. Komentarzy. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

1. Aby zarejestrować się w Wortalu należy wprowadzić zestaw podstawowych, prawdziwych danych:

a. Login – adres poczty elektronicznej (e-mail) służący rejestracji w Wortalu, niewidoczny dla innych Użytkowników Wortalu;

b. Hasło – unikalne ciąg znaków służący Rejestracji/Logowaniu, niewidoczne dla innych Użytkowników Wortalu;

c. Nazwa wyświetlana – nazwa/pseudonim pod którym Użytkownik będzie widoczny w Wortalu dla innych Użytkowników;

d. miasto – miasto do którego podstrony Użytkownik będzie automatycznie przenoszony po zalogowaniu;

e. typ użytkownika – opcjonalny wybór profilowy :

Czytelnik - osoba zainteresowana tematyką budownictwa;

Inwestor  -osoba budująca sobie dom bądź urządzająca/remontująca mieszkanie;

Fachowiec - specjalista z branży budowlanej nie prowadzący działalności gospodarczej;

Firma - podmiot gospodarczy świadczący usługi/dostarczający towary w branży budowlanej.

f. branża – obligatoryjny wybór zakresu działalności dla Użytkowników , którzy wskazali typ użytkownika Firma lub Fachowiec.

Należy również, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych (http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883), wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

2. Żadna z danych wymienionych w p.1 nie musi być daną osobową, jak również ich wspólne zestawienie. Użytkownik używając adresu e-mail ulokowanego na jednym z publicznych serwerów (bez użycia swoich danych osobowych w pierwszym członie adresu e-mail) oraz Hasła i Nazwy wyświetlanej bez użycia w ich treści swoich danych osobowych, może zarejestrować się w Wortalu praktycznie anonimowo. Jeżeli Użytkownik podaje jednak swoje dane (w tym osobowe, zarówno w procesie Rejestracji jak i późniejszego uzupełniania danych), to robi to świadomie i dobrowolnie, na swoją odpowiedzialność.

3. W przypadkach w których właściciele firm wyznaczyli do kontaktu z kontrahentami specjalne osoby, to ich dane (personalny e-mail, telefon komórkowy, imię i nazwisko) nie są traktowane jako dane osobowe, tylko dobrowolnie i świadomie podane dane ułatwiające kontakt. W przypadku niektórych form prowadzenia działalności gospodarczej imię i nazwisko są częścią nazwy firmy i stanowią dane rejestrowe firmy (publicznie dostępne).

4. W Bazie Firm i Fachowców mogą znaleźć się dane rejestrowe i kontaktowe (publiczne, powszechnie dostępne) firm i osób, które zostały opublikowane przez inne podmioty bądź zostały sczytane ze zdjęcia pojazdu nimi oklejonego lub wizytówki. Dane te traktowane są jako publiczne. Jeżeli jednak właściciel takich danych nie wyraża zgody na ich publikowanie w Wortalu , to może wystąpić o ich edycję/usunięcie do Administratora Wortalu w trybie reklamacyjnym opisanym w paragrafie 4, p.3. To samo tyczy się zdjęć samochodów i obiektów budowlanych, które nie posiadają wyraźnego znaku/napisu „zakaz fotografowania” i które zostały opublikowane w Wortalu.

5. Administrator Wortalu bud-regio.pl nie udostępnia poufnych danych rejestrowych i profilowych swoich Użytkowników innym podmiotom. Wortal zbiera i przetwarza ww. dane do celów organizacyjnych. Jako przedsięwzięcie non-profit Wortal nie przetwarza danych , w tym osobowych, do celów marketingowych.

§8

Zabezpieczenia i zagrożenia

I. Zabezpieczenia Wortalu

Do ochrony danych Użytkowników zastosowano certyfikat SSL, który jest narzędziem zapewniającym ochronę witryn internetowych, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Pełne bezpieczeństwo jest efektem zastosowania szyfrowania komunikacji pomiędzy komputerami. Certyfikaty SSL rejestrowane są na określoną nazwę domeny, zawierają informacje o właścicielu domeny, jego adresie itp. Dane te są zabezpieczone kryptograficznie i nie można ich samodzielnie zmienić.

II. Zagrożenia wynikające z korzystania z Wortalu

Zagrożenia wynikające z korzystania z Wortalu , wynikają zasadniczo z zagrożeń wynikających z korzystania z sieci Internet i obejmują między innymi zagrożenia wymienione poniżej.

1. Możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną.

2. Możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu.

3. Możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne.

4. Możliwość odnalezienia słabości systemu teleinformatycznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości.

5. Możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika.

6. Naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego.

§9

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin ważny jest od  15.VIII.2017 roku.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Nowy Regulamin (po zmianach) publikowany będzie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w zakładce „Regulamin” dostępnej w stopce Wortalu, a informacja ogólna o zmianach na Tablicy Wortalu. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącego śledzenia zmian w Regulaminie.

3. Wszystkie prawa autorskie Wortalu są zastrzeżone. Zabrania się korzystania z jakichkolwiek treści umieszczonych w Wortalu w celach zarobkowych bez zgody Administratora Wortalu.

4. Działalność Wortalu może być zawieszona lub zlikwidowana w każdym momencie bez podania przyczyn i informowania Użytkowników.

5. Administrator Wortalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji publikowanych na Wortalu, a w szczególności za skutki podjętych na ich podstawie decyzji.

4. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania dotyczące działania Wortalu należy kierować na adres mailowy : kontakt@bud-regio.pl.

5. Ostateczna interpretacja Regulaminu pozostaje w gestii Administratora. W razie powstania sporów, wszystkie strony dołożą wszelkich starań do polubownego ich zakończenia.

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd miejscowo właściwy dla Właściciela Wortalu.